Condicions de venda
TERMES I CONDICIONS MATERIAL DE PAPERERIA


Informació prèvia al procés contractual
La present pàgina web www.impremtaanfruns.com és propietat d'IMPREMTA ANFRUNS SL amb CIF B60483690 i direcció fiscal en Pas d'en Marges, 6 actuant comercialment sota la marca IMPREMTA ANFRUNS S.L. Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre IMPREMTA ANFRUNS S.L. i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. IMPREMTA ANFRUNS S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d' obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, IMPREMTA ANFRUNS S.L. es reserva el dret d' aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant en temps i forma oportuns. L'objecte de la pàgina web és la venda de material escolar/oficina/impresos/manipulats de paper i noves tecnologies. La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment. Així mateix, vostè pot subscriure al butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits productes o informació general que pugui ser del seu interès.Com usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d' ús i aquestes Condicions Generals de Contractació. De la mateixa manera, declara ser major d' edat i tenir la capacitat jurídica i d' obrar necessàries per a l' accés als llocs web d' IMPREMTA ANFRUNS S.L. i la contractació per mitjà dels mateixos. Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l'apartat corresponent de la nostra botiga online. És requisit imprescindible que es registri com a usuari del web per realitzar la compra en línia. Podeu accedir a l'apartat corresponent per al registre a la mateixa web. De conformitat amb l' establert en la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, IMPREMTA ANFRUNS S.L. informa als usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïdes en un sistema de tractament sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l' usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes. Així mateix, IMPREMTA ANFRUNS S.L informa de la possibilitat d' exercir els drets d' accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal mitjançant un escrit a l' adreça Pas d' en Marges, 6 o mitjançant el correu electrònic info@impremtaanfruns s.l. Li informem que el tractament de les seves dades està legitimat pel seu consentiment i/o la relació contractual que mantenim amb vostè. Durant el procés de compra s' haurà d' identificar amb el nom d' usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar confidencialment i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, aquest només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri no cal visualitzar. Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l' usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb IMPREMTA ANFRUNS S.L. al telèfon d'atenció al client 937941994 o mitjançant el correu electrònic info@impremtanfruns.com Tots els continguts de la web estan en espanyol i català. El client, en rebre el producte en la direcció de lliurament facilitat, rebrà una factura o còpia de la comanda.

Oferta i vigència
En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa de la mateixa. En compliment de la normativa vigent IMPREMTA ANFRUNS S.L. ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, IMPREMTA ANFRUNS S.L. es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D' aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les condicions generals de contractació vigents en cada cas. Així mateix, l' empresa tindrà la facultat de deixar d' oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l' accés a aquests productes.

Característiques
Característiques essencials dels productes oferts a la nostra botiga en línia, incorporen una fotografia i les característiques essencials del mateix, informació obtinguda del propi fabricant. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. En les característiques s' identifica el mateix.

Garanties
Tots els productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia legal del proveïdor del mateix. IMPREMTA ANFRUNS SL disposa d' un servei de postvenda, mentre estigui vigent la garantia, el client podrà executar-la dirigint l' establiment d' IMPPREMTA ANFRUNS S.L., al servei de postvenda, per correu electrònic a info@impremtaanfruns.com o als punts establerts pel propi proveïdor. En cas de dubte es pot adreçar al telèfon d' atenció al client 937941994 o mitjançant el correu electrònic info@impremtaanfruns.com

Preus
Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria (IGIC o IPSI).

Despeses de lliurament i transport
IMPREMTA ANFRUNS S.L. realitza enviaments dins de les províncies de Girona i Barcelona (Catalunya) cobrant una quantitat de 6 euros en concepte de despeses d'enviament. Per a comandes superiors a 35 Euros + IVA els ports seran gratuïts. El repartiment de productes es realitza a través de GSL o un transport propi.

Execució de la comanda
IMPREMTA ANFRUNS S.L. es compromet a lliurar la comanda en el termini especificat a la web, dins de cada producte. L' execució començarà a partir de l' endemà de la comanda. També hi ha la possibilitat de recollir el producte a l'establiment i s'informarà del termini de lliurament Totes les comandes rebudes entre les 9h i les 12h de productes de lliurament 24/48h, sortiran aquesta mateixa tarda i podrà rebre a la mateixa tarda o l'endemà. Les comandes rebudes entre les 12h i les 18h sortiran l'endemà. En cas que el producte no es pugui lliurar per part de l' empresa de missatgeria i transport a l' adreça de lliurament indicada per l' usuari per estar absent, seguint retornat a IMPREMTA ANFRUNS S.L. s' abonarà les quantitats satisfetes pel client a excepció dels costos d' enviament.

Formes de pagament
El client podrà abonar l' import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra ha d'indicar la seva elecció:- Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD O PayPal Les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmet viatja xifrada a través de la xarxa. Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, al TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïdes ni registrades en cap servidor d'IMPREMTA ANFRUNS S.L. En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·liciten sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció. Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web. Quan l' import d' una compra hagi estat carregat fraudulenta o indegudament utilitzant el número d' una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i reobriment en els comptes del proveïdor i del titular s' efectuaran com més aviat millor. No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l' exigència de devolució no és conseqüència d' haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, ha exigit indegudament l' anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat davant d' IMPREMTA ANFRUNS SL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d' aquesta anul·lació.

Dret de desistiment, devolucions i reclamacions
El comprador disposa d' un termini de SET dies naturals per desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius. En els productes d' impressió i manipulat no hi haurà dret a devolució. El comprador només serà responsable de la disminució del valor dels béns resultant d' una manipulació dels mateixos diferent de la necessària per establir la seva naturalesa, les seves característiques o el seu funcionament. L'exercici del dret de desistiment s'ha de fer mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 937941994 dirigint-se al correu electrònic info@impremtaanfruns.com emetent un escrit a la nostra adreça postal Pas d'en marges, 6 Les dades que ens ha de facilitar són: data, comanda rebut/servei, nom interessat, domicili de l'interessat, correu electrònic o altres vies de contacte. Segons el que estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment. Clàusula dret de desistiment De conformitat amb l'establert en la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades obtingudes d'aquest formulari seran incorporades a un sistema de tractament automatitzat sota la responsabilitat d'IMPREMTA ANFRUNS S.L. amb la finalitat d'atendre el seu dret de desistiment en virtut del qual estableix la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. En compliment amb la normativa vigent, IMPREMTA ANFRUNS S.L. informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment. Li informem que el tractament de les seves dades està legitimat pel seu consentiment i / o la relació contractual que mantenim amb vostè. Així mateix, pot exercir els seus drets d' accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal mitjançant un escrit a la nostra adreça Pas d' en Marges, 6 08360 CANET DE MAR. LA Tramesa d' aquest formulari implica la formalització del seu dret de desistiment i en conseqüència, l' extinció de l' obligació de l' execució del contracte celebrat entre les parts. Una vegada tramitada la sol·licitud, IMPREMTA ANFRUNS S.L. li remetrà acusament de rebut per mitjà del canal de comunicació que vostè hagi indicat en aquest formulari. Li recordem, que l'haurà de conservar com a prova de l'exercici del seu dret de desistiment. Podrà dirigir-se a l' Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

La devolució
IMPREMTA ANFRUNS S.L. s'encarregarà de recollir el producte i dels costos de la devolució. En tot cas, els productes a retornar hauran d' estar en perfectes condicions, sense usar i en el seu embalatge original. S' enganxa, per tant, que per evitar problemes en el transport, s' asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Un cop rebut/s, comprovarem el seu estat. En el moment en què comprovem que tant el/s article/s, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a retornar els diners abonats.

Devolució del producte defectuós
En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables al mateix, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant a IMPREMTA ANFRUNS S.L. del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment. IMPREMTA ANFRUNS S.L. es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un de nou d' acord amb condicions acceptades en el moment de la venda. Si el client vol presentar una reclamació, l' establiment d' IMPREMTA ANFRUNS SL està situat a Pas d' en Marges, 6 o mitjançant el correu electrònic a info@impremtaanfruns.com

Jurisdicció
Així mateix, IMPREMTA ANFRUNS S.L. es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions. La relació entre l' usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d' aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. IMPREMTA ANFRUNS S.L. té el seu domicili a Canet de Mar, Barcelona, Espanya.
TERMES I CONDICIONS IMPREMTA


Les compres realitzades a IMPREMTA ANFRUNS S.L. estan subjectes a les següents condicions generals, en registrar-te i realitzar una comanda per la web o per correu electrònic acceptes les presents condicions sense reserves.

Propietat Industrial i Intel·lectual
1. Queden reservats tots els drets d'explotació. Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles i es troba protegit per la legislació sobre propietat industrial i intel·lectual. Tots els continguts que es mostren, fotografies, dissenys, textos, gràfics, logotips, marques, il·lustracions o altres signes susceptibles d'utilització comercial, estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual d'Impremta Anfruns s.l.
2. Els usuaris manifesten que els continguts de qualsevol índole que insereixen en el lloc web, a través del formulari de contacte o del carret de la compra o un altre mitjà, no vulneren drets de cap mena de tercers, i assumeixen qualsevol responsabilitat, exonerant expressament a impremta Anfruns s.l. per qualsevol vulneració de drets que aquests continguts poguessin ocasionar a tercers. L'usuari assumeix la responsabilitat del contingut de les imatges enviades i garanteix que és el titular dels drets que existeixin sobre les imatges tacades per ell. De la mateixa manera l'usuari garanteix que no vulnera els drets de tercers sobre les persones o objectes representades a les fotos i assumirà la responsabilitat derivada de les eventuals infraccions sobre drets de propietat intel·lectual, eximint-nos de qualsevol reclamació que ens pugui ser realitzada per tercers, dels eventuals danys i perjudicis que es produeixin i dels quals ell sigui responsable. L'usuari mantindrà tots els drets i obligacions sobre totes les dades i documents que ens hagi facilitat. No obstant això, en el marc de la comanda efectuada tindrem dret a utilitzar i a modificar les dades i documents facilitats als efectes de la realització de la comanda.
3. L'ús no autoritzat dels materials i informació continguda en el lloc web pot suposar la violació de la legislació sobre propietat intel·lectual o industrial i d'altres lleis aplicables. Queda prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a disposició del públic i qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d' explotació
4. Es reserva el dret a subcontractar amb altres persones físiques o jurídiques per tal de poder dur a terme les comandes realitzades a través de la nostra web.

Arxius per a la impressió
1. En totes les comandes revisarem sempre els arxius per a la impressió quant a format i resolució del document. Si cal s' ajustaran les densitats de tinta per no sobrepassar la densitat màxima total de tinta del 300% en els valors de quadrricromia. També si cal s' ajustaran o crearan els sagnats del document. En cas que el document no sigui enviat en perfil de color CMYK FOGRA 27, el document es convertirà automaticament, tant si utilitza gamma de colors RGB com Pantones®, tenint en compte que això pot produir variacions en el color final. En cas que el document sigui errònia o detectem algun problema que no sigui possible solucionar, sempre seràs avisat.
2. Previ a la producció rebràs sempre una prova de preimpressió rasteritzada en baixa resolució on podràs verificar la majoria d'efectes de sobreimpressió, així com les línies de plegament o encuny del document. La prova de preimpressió de pantalla NO és una prova de color, el color imprès dependrà entre altres factors del tipus de paper a imprimir, plastificat, etc. La producció, i per tant el termini de lliurament, no s' iniciarà fins que donis el vistiplau a aquesta prova. La producció mecànica del plegament, tall o encuny pot tenir una folgança de 2mm.
3. Si el client proporciona els arxius originals per a la impressió és el responsable del contingut, drets d'imatges i característiques tècniques de l'arxiu, així com dels ajustos de sobreimpressió i de la posició de les línies de plegament o encuny. No ens fem responsables d'errors ortogràfics o incrustacions d'imatges en baixa resolució.
4. En la impressió de fons en cartolina es recomana el plastificat, com en targetes, fullets o carpetes, especialment quan va hendit, per evitar el trencament de la fibra de paper entintada.
5. En el cas que l'equip gràfic d'IMPREMTA ANFRUNS S.L executi la maquetació dels arxius originals d'art final per a la impressió, has de revisar l'original i en acceptar l'última prova de preimpressió reconeixes estar conforme amb la producció d'aquest original.
6. Un cop la comanda entra en producció, seràs avisat mitjançant un correu electrònic i ja no és possible aturar ni cancel·lar la comanda.

Terminis de lliurament. Producció i transport
1. Els productes indiquen el termini de lliurament incloent transport, en dies laborables de dilluns a divendres des de l'endemà del qual es rep la confirmació de pagament i el client valida la prova de preimpressió. Les dates de lliurament indicades, tant en comandes normals com urgents, són orientatives i encara que es compleixen en gairebé la totalitat de treballs, poden existir retards per motius de producció o transport sense que això comporti cap tipus d'indemnització, ni sigui possible la cancel·lació d'una comanda quan es troba ja en producció, et roguem ho tinguis en compte per realitzar amb suficient antelació la teva comanda.
3. L'elecció de l'empresa de transport correspon a IMPREMTA ANFRUNS S.L. , en aquest aspecte el client no pot exercir cap preferència. La mercaderia es lliura a peu de carrer. Les trameses es lliuren a les persones que es trobin a la direcció del destinatari. El servei de lliurament de les agències de transport és de 9 a 19 h.
4. No es realitzen enviaments a Balears, Canàries ni Andorra, ni a apartats de correu, empreses de logística o recintes firals

Garanties
1. Impremta anfruns s.l. utilitza materials de qualitat contrastats i processos verificats que procuraran sempre el màxim de qualitat final en la producció del servei contractat. Totes les màquines d' impressió són calibrades exhaustivament per assegurar una qualitat superior d' impressió. No obstant això existeix un rang de tolerància de ±3% en cada valor de quadrricromia, que pot resultar en lleus variacions de color en la impressió d' un mateix arxiu.
2.Impremta Anfruns i els seus tallers col·laboradors inclouen en tots els serveis els embalatges i proteccions adequades per al producte concret per garantir la seva integritat en el transport fins al lliurament al client. Si malgrat això li arribes un producte danyat has d'indicar-ho sempre dins de les primeres 24 hores des de la seva recepció. Si el dany fos visible externament sense retirar els embalatges, hauràs d' indicar-lo a l' albarà de lliurament del transport i verificar-lo davant de l' operador de l' empresa de transport. Per informar-nos de qualsevol anomalia utilitza el correu electrònic adjuntant informació sobre el problema i fotografies detallades. A més si es tracta d' un problema detectat externament com a possible dany en el transport no oblidis indicar això i facilitar còpia de l' albarà de recepció del transport en el qual es faci constar aquesta anomalia tal com s' expressa en el punt anterior.
3. En cas de qualsevol problema d'impressió, ja sigui de qualitat, color, tall, quantitat o altres, el client l'ha de notifcar per correu electrònic en els cinc dies següents a la recepció del material, indicant el número de comanda i adjuntant informació sobre el problema i fotografies detallades. Depenent del problema indicat Impremta anfruns s.l. pot sol·licitar l'enviament de 20-30 exemplars per a la revisió física de la incidència. Si es determina que el problema és responsabilitat del procés de producció (i no dels arxius originals d'art final enviats pel client) i depenent de la magnitud de la incidència, és possible que es resolgui des d'amb un descompte sobre l'import a la repetició integra del material sense cap cost afegit per al client, sempre amb les mateixes característiques que la comanda original.
4. És acceptable l'excés o defecte en la quantitat lliurada de fins a un 5% de la mercaderia encarregada. Això inclou maculatures, fulles d' arrencada, fulles de preparació per a les màquines i talls condicionats per la producció.

Facturació
La factura s' envia per correu electrònic en format PDF. Les factures s' emetran en el moment d' entrar la comanda en producció a nom del beneficiari de la prestació indicat en el moment de realitzar la comanda.

Dret de desestament o devolució
El dret de desistiment o devolució sense penalitzacions, del qual per norma gaudeixen els usuaris consumidors de compres online, no s'aplica als serveis oferts per Impremta Anfruns s.l. en tractar-se sempre de béns realitzats a mida i clarament personalitzats.

Exclusió de garanties i responsabilitat
Llevat d' aquells casos expressament descrits en les Condicions Generals d' ús i la resta del marc normatiu del lloc web, Impremta Anfruns s.l. no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure' s a la manca d' exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions dels que poguessin adoleir les informacions i serveis continguts d' aquest lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions. Així mateix Impremta Anfruns s.l. no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del lloc web, i en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure' s a la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels serveis habilitats en el mateix, així com als errors en l' accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, si s' escau, es prestin els esmentats serveis.

Legislació aplicable
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l' existència o contingut d' aquestes condicions generals o de les relacions entre l' Usuari i Impremta Anfruns s.l. ambdues parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona.